SODOWANIE (oczyszczanie)

Serdecznie zapraszam do wsp?pracy
Postaram si? przybli?y? Pa?stwu proces nazywany sodowaniem (Soda Blasting).

Sodowanie jest:

 • ekologiczn? i nieszkodliw? dla ?rodowiska metod? oczyszczania powierzchni za pomoc? sody,
 • procesem, ktry NIE NISZCZY oczyszczanej powierzchni, dzi?ki czemu mo?na czy?ci? np. drewno, czy w?kno szklane,
 • metod? wydajn? i szybk? w oczyszczaniu, zachowuj?c? oryginaln? struktur? metali,
 • sposobem, ktry nie nagrzewa ani nie zamra?a metali, oraz nie rozwija powierzchni (brak chropowato?ci)
 • procesem, ktry odt?uszcza powierzchni?,
 • mo?liwo?? oczyszczania w os?onie wodnej, na mokro (brak pylenia),
 • ca?kowicie rozpuszcza si? w wodzie i nie stanowi zagro?enia dla ?rodowiska naturalnego

Sodowanie mo?e by? stosowane przy:

 • renowacji zabytkowych pomnikw, fasad budynkw, mebli, pojazdw i wielu innych,
 • m.in oczyszczaniu form wulkanizacyjnych i wtryskowych, zw?aszcza wykonanych z metali mi?kkich,
 • czyszczeniu maszyn i urz?dze? w przemy?le spo?ywczym oraz przetwrstwa ?ywno?ci,
 • oczyszczaniu elewacji budynkw, oraz bruku,
 • usuwaniu zanieczyszcze? poprodukcyjnych,
 • utrzymaniu czysto?ci w miastach, usuwaniu graffiti, pasw ruchu,
 • oczyszczaniu powierzchni ?odzi,
 • wielu innych, mo?liwo?ci w?a?ciwie nieograniczone.